»Dr. FAZEKAS András István

Dr. FAZEKAS András István’s home page 
Hungarian Power Companies Ltd
H-1031 Budapest, III.
Szentendrei út 207-209.


Phone: 36 1 304 2283
Fax:     36 1 202 6186
E-mail: afazekas@mvm.hu
www.mvm.hu
Budapest University of Technology and Economics
Department of Energy Engineering
H-1111 Budapest, XI.
Műegyetem rakpart 3-9. D. Épület

Phone: 36 1 463 2613
Fax:     36 1 463 1762
E-mail: afazekas@mvm.hu
www.bme.hu     www.energia.bme.hu

www.fazekas-andras-istvan.hu