22_KÉP_KÖNYVEK_HOSSZÚ
7_KÉP_ENERGETIKA 2

KÖNYVEK

1

26_KÉP_GLOBEDIT

KÖNYVISMERTETŐ (1)

Dr. Fazekas András István: A LOLP valószínűségi mérték alkalmazásának továbbfejlesztése | Elvételes kondenzációs és ellennyomású gőzturbinás erőműegységek megbízhatósági leírása Markov-modell alkalmazásával. Budapest/Balti, Verlag /Publisher GlobeEdit, 2017, ISBN 978-3-330-80831-7, (113 old.)

A könyv tárgya az elvételes kondenzációs és az ellennyomású gőzturbinás erőműegységek három- és többállapotú megbízhatósági leírása diszkrét állapotterű és folytonos időparaméterű Markov-folyamatok, illetve diszkrét állapotterű és diszkrét időparaméterű Markov-láncok segítségével. A kifejlesztett számítási eljárás jelentős mértékben javítja a LOLP-számítások, így a villamosenergia-termelés rendszerszintű megbízhatósága számítási pontosságát. A LOLP (Loss-of-Load Probaility) a rendszerszintű teljesítőképesség-hiány általánosan használt valószínűségi mértéke, amely annak aggregált valószínűségét adja meg adott tárgyidőszakra vonatkozóan, hogy a rendszerszintű terhelés meghaladja a rendszerszintű rendelkezésre álló villamos teljesítőképességet.

2

24__KÉP_VILL_RENDSZ_TERV 1

KÖNYVISMERTETŐ (2)

Dr. Fazekas András István: Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése I.

(Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006., 988 oldal, ISBN 978 963 05 8131 8, 6510 Ft)

A könyv a villamosenergia-rendszerek fő rendszerelemeinek, így az erőműveknek, erőműegységeknek, a különböző hálózati elemeknek az együttműködésével, a rendszer egészének üzemével, üzemtervezésével és üzemirányításával, valamint a villamosenergia-rendszerek bővítéstervezésével összefüggő tervezési feladatokat, módszereket, eljárásokat tárgyalja.

A villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezési feladatainak és módszereinek bemutatása sokféle szempont alapján és különféle felépítésben történhet. A könyv által tárgyalt tárgyterület komplex és meglehetősen szerteágazó jellege indokolja azt, hogy a könyv önálló részekből áll (ezeket római számok jelölik), hangsúlyozva ezzel azt, hogy az egyes részekben tárgyalt témakörök önmagukban is önálló témakörök, amelyeket esetünkben a rendszerszintű tervezés, mint tevékenység kapcsol valójában össze.

A villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezésének témakörét két részre bontva tárgyalja a könyv. Jelen első kötet néhány olyan témakört tárgyal, amelyek bemutatása elengedhetetlenül szükséges a rendszerszintű tervezési feladatok részletes ismertetése szempontjából. A rendszerszintű tervezési feladatokat, tervezési módszereket ismertető kétkötetes könyv jelen első kötete tehát lényegében bevezetés a második kötethez. Az első kötet az alábbi fő részekre tagolódik:

 1. Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése;
 2. A rendszerszintű tervezéssel kapcsolatos néhány fontosabb kérdéskör;
 3. A költségszámítás alapjai;
 4. Villamosenergia-termelési technológiák komplex összehasonlító jellemzése.

A „Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezése” című rész a rendszerszintű tervezési módszerek tárgyalása során végigköveti azt a folyamatot, amely a villamosenergia-rendszerek integrált analízisének mint tervezési módszernek, vagy inkább szemléletnek a kialakulásához vezetett. Ebben a részben kerülnek bemutatásra a „Legkisebb költség elve szerinti tervezés”, az „Integrált forrástervezés”, a „Költség-haszon elemzés”, a „Környezeti hatások értékelése”, valamint az „Integrált analízis” módszerének mint tervezési módszernek a főbb jellemzői. Ez a rész tárgyalja a piaci körülmények közötti rendszerszintű tervezés sajátosságait, valamint a tervezési módszerek fejlődésének fő jellemzőit. Ugyanitt kerülnek bemutatásra a rendszerszintű tervezési feladatok

Röviden tárgyalja e rész a rendszerszintű tervezési feladatok optimalizálási feladatként való megfogalmazásának sajátosságait.

A II. rész („A rendszerszintű tervezéssel kapcsolatos néhány fontosabb témakör”) néhány alapfogalmat, így például a villamosenergia-ellátással kapcsolatos követelményrendszert, a villamosenergia-rendszer teljesítmény-egyensúlyával, szabályozásával, üzemállapotaival, illetve a rendszerszintű szolgáltatásokkal, a rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg felépítésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalja.

A villamosenergia-ellátás, a termelés, a szállítás, az elosztás, a rendszerszintű szolgáltatások stb. költségeinek meghatározása, a költségalakulás törvényszerűségeinek ismerete alapvető jelentőségű majd minden tervezési feladat szempontjából, hiszen szinte minden esetben a költségfüggvény, méghozzá a rendszerszintű költségfüggvény jelenti az optimalizációs célfüggvényt. A költségek várható alakulásának ismerete különösen a piaci verseny feltételei között bír jelentőséggel. Mindez összességében indokolja, hogy a költségszámítással összefüggő alapvető kérdésekkel külön rész, az első kötet III. része foglalkozik.

Végül az első kötet IV. része a villamosenergia-termelési technológiák áttekintését, komplex összehasonlító jellemzését adja. E rész célja, hogy az egyes főbb villamosenergia-termelési technológiákat egységes szempontok alapján jellemezze. Az egyes villamosenergia-termelési technológiák e sajátosságainak ismerete ugyanis nem hagyható figyelmen kívül a rendszerszintű tervezés során.

A későbbiekben megjelenő második kötet fő részei a következők:

 1. Rendszerszintű optimális teherelosztás;
 2. Rendszerszintű igénybecslés;
 3. Rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg készítése;
 4. Optimális termeléselosztás;
 5. Valószínűségi termelésszimuláció;
 6. Rendszerszintű karbantartás-ütemezés;
 7. Villamosenergia-rendszerek megbízhatósági számításai;
 8. Rendszerszintű bővítéstervezés;
 9. Rendszerszintű hosszú távú határköltség számítása;
 10. Villamosenergia-ipari létesítmények, rendszerfejlesztési programok rendszerszintű hatásvizsgálata;
 11. Hálózati üzem tervezése;
 12. Hálózati bővítéstervezés.

A második kötet előreláthatóan 2023. év végén jelenik meg.

A könyv az Akadémiai Kiadó weboldalán megtalálható (www.akkrt.hu), megrendelhető elektronikus úton, illetve elektronikus formában, beszerezhető az Akadémiai Kiadó terjesztőhelyein.

3

25_KÉP_VILL_RENDSZ_TERV_2

4

23_KÉP_VILL_EN_TERM_TECHN

KÖNYVISMERTETŐ (4)

Dr. Fazekas András István: Villamosenergia-termelési technológiák jellemzői, MAFE, Budapest, 2005 ISBN 963 218 800 4 (644 old.) 

A könyv - címében foglaltaknak megfelelően - a villamosenergia-termelési technológiák főbb jellemzőinek meghatározott szempontok szerinti bemutatását, áttekintését célozza, lehetővé téve ezáltal az egyes technológiák komplex, tárgyilagos összehasonlítását.

A cím pontos értelmezése a benne szereplő fogalmak magyarázatát igényli. Villamosenergia-termelési technológián a villamosenergia-termelés során hasznosított primerenergia-hordozó(k) energiatartalmának villamos energiává történő átalakítására szolgáló műszaki objektumok, létesítmények, berendezések, eszközök jól körülhatárolható összességét, az energiaátalakítást megvalósító műszaki folyamatok összességét értjük. A technika mai fejlettségi szintjén igen sokféle villamosenergia-termelési technológia ismeretes és alkalmazott villamosenergia-termelési célokra. Az egyes technológiák a legkülönfélébb szempontok, rendezési elvek alapján csoportosíthatók.

Az egyes villamosenergia-termelési technológiák megítélését a közvélemény és a média részéről az esetek túlnyomó többségében „egydimenziós” értékelés jellemzi. „Dimenzió” kifejezés alatt ebben az összefüggésben valamilyen értékelési, jellemzési szempont értendő. Nem kapunk azonban objektív és teljes képet az adott villamosenergia-termelési technológiákról, ha azokat például csak az energetikai hatékonyság, vagy csak a környezetterhelés, ezen belül például a CO2-kibocsátás, az NOx -emisszió, a hőszennyezés, vagy a katasztrófaveszély, vagy éppenséggel a költségek stb. alapján ítéljük meg, minősítjük, hasonlítjuk össze. A felsorolt szempontok természetesen a teljesség igénye nélkül, csak véletlenszerűen kiragadott példaként említettek.

Mindezen megfontolásokat figyelembe véve a könyv célja olyan adatok, ismeretek közreadása, amelyek megítélésünk szerint segítenek abban, hogy többé-kevésbé objektív és teljes kép alakuljon ki az egyes villamosenergia-termelési technológiákról. Ezen ismeretek alapján többé-kevésbé tárgyilagosan és azonos szempontok szerint összevethetők és jellemezhetők az egyes villamosenergia-termelési technológiák. Természetesen az egyes megítélési szempontok fontosságának eldöntése, vagyis annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a társadalom mely előnyöknek és mely hátrányoknak tulajdonít fontos szerepet, jelentőséget az egyes villamosenergia-termelési technológiák esetében, már értékválasztás kérdése. Ez messze túllép a tisztán műszaki-gazdasági, egészségvédelmi racionalitás tárgyterületén.

A könyv verifikálható számokat és kijelentéseket, tényállításokat közöl, minden esetben pontosan megadva az adatok forrását. A könyv csak tényekről és számokról beszél, nem pedig előítéletek által befolyásolt vélekedésekről.

A könyv novuma

A könyv novuma a kérdésfelvetés módja, az adatok és információk szisztematikus rendezettsége, ami a villamosenergia-termelési technológiák egyszerű és gyors összehasonlítását teszi lehetővé. Az egyes villamosenergia-termelési technológiákról, az egyes technológiákkal összefüggő kérdésekről óriási volumenű szakirodalom, információ áll rendelkezésre.

Nincs azonban olyan szakirodalmi közlés, amely a villamosenergia-termelési technológiák gyakorlatilag teljes körét felölelve, azonos szempontok szerint áttekinthetően jellemezné adott vonatkozásban az egyes technológiákat. Az adatok a szakirodalomban rendelkezésre állnak, nincsenek azonban összevetés céljából összegyűjtve.

A könyv szerkezetét illetően egy olyan „információmátrixnak” tekinthető, amelynek soraiban az egyes villamosenergia-termelési technológiák (összesen 54 technológia) szerepelnek, oszlopaiban a pedig vizsgálati szempontok (12 fő szempont), míg a mártrix elemei maguk az egyes technológiákra vonatkozó jellemző értékek, információk.

A könyv novuma tehát a kérdésfeltevés módja, a tárgyalás hogyanja s az adatok szisztematikus rendezettsége és összegyűjtöttsége.

A könyv tartalma

A könyv összesen 54 különböző villamosenergia-termelési technológiát jellemez az alábbi fő szempontokból, így:

 1. az energiaátalakítás alapvető jellege;
 2. a technológiák fő műszaki jellemzői, a technológiai fejlesztés jelenlegi állapota, gyakorlati alkalmazásuk, bevezetettségük, a továbbfejlesztés lehetősége;
 3. a primerenergia-hordozók rendelkezésre állása(adott energiahordozó milyen mennyiségben és mennyire megbízhatóan áll rendelkezésre, hogyan alakul várhatóan villamosenergia-termelési célú hasznosítása, milyen tényezők befolyásolják, határozzák meg az adott energiahordozó hasznosítását, globálisan, regionálisan, országosan, várható árak stb.);
 4. a potenciális termelési kapacitás(potenciális termelési kapacitáson az értendő, hogy az adott villamosenergia-termelési technológia összvolumenében milyen mértékben képes hozzájárulni a villamosenergia-igények, és a mindenkori villamos teljesítményigények kielégítéséhez (globálisan, regionálisan országosan);
 5. az energetikai hatékonyság(a villamosenergia-termelés hatásfoka, a primerenergia-hordozók felhasználásra való előkészítésének energetikai hatásfoka, a villamosenergia-termelés teljes technológiai láncára vonatkoztatott energetikai hatásfok stb.);
 6. a gazdasági hatékonyság (költségek: állandó, változó, eredő, SRMC, LRMC, LUEC, azaz az egyszintre hozott, teljes gazdasági élettartamra vonatkoztatott, diszkontált eredő költség, Screening Curves (szűrőgörbék) stb.);
 7. a környezetterhelés(14 különböző vonatkozásban);
 8. az egészségkárosító és anyagi károsodást okozó hatások(12 különböző vonatkozásban);
 9. a villamosenergia-rendszer rendszerirányítása;
 10. az externális költségek;
 11. a fajlagos területigény(magának az erőművi technológiának a fajlagos területigénye és a villamosenergia-termelés teljes technológiai láncára vonatkoztatott területigény);
 12. valamint a társadalmi elfogadottság

szempontjából.

5

4_KÖNYV_KOMPL_ÖSSZEHASONLÍTÁS_SZRENDSZERE

KÖNYVISMERTETŐ (5)

Dr. Fazekas András István: A villamosenergia-termelési technológiák összehasonlítása | A komplex összehasonlítás szempontrendszere. MAFE, Budapest, 2005. 

A könyv a Magyar Atomfórum Egyesület által közreadott sorozat része, amely a hazai villamosenergia-termelés jövőjének a kérdéseit vizsgálja. Külön kötetek foglalkoznak a szóba jöhető változatok bemutatásával. A különböző energiaforrások előnyeinek, hátrányainak és kockázatainak ismertetésével. Amennyire lehetséges, az egyes részek kitérnek a technológiához kapcsolódó társadalmi, közgazdasági, jogi környezet kérdéseire is. A sorozat keretében az alábbi témakörök feldolgozására került sor:

 1. Hazai energiaigények
 2. Hazai villamosenergia-források
 3. Fosszilis erőművek
 4. Atomerőművek
 5. Megújuló energiaforrások
 6. Villamosenergia-termelési technológiák összehasonlítása | A komplex összehasonlítás szempontrendszere
 7. Rendszerek, hálózatok, fejlesztési stratégiák.

6

5_KÖNYV_OPT_SZÁM_FELADATOK

KÖNYVISMERTETŐ (6)

Fazekas András István: Optimumszámítási feladatok a villamosenergia-rendszerek rendszerszintű tervezésének területén. EN-OPT KIADVÁNYOK, Magyar Villamos művek Zrt., Budapest, 2004

A könyv a villamosenergia-rendszerek fejlesztése és üzeme (üzemirányítása) során felmerülő rendszerszintű tervezési feladatokat, optimalizációs számítási eljárásokat ismerteti, konkrétan a következőket:

 1. Rendszerszintű optimális teherelosztás
 2. Rendszerszintű igénybecslés
 3. Rendszerszintű optimális termeléselosztás
 4. Valószínűségi termelésszimuláció
 5. Rendszerszintű karbantartásütemezés
 6. Villamosenergia-rendszerek rendszerszintű megbízhatósági számításai
 7. Rendszerszintű optimális bővítéstervezés
 8. Rendszerszintű hosszú távú határköltség-számítás
 9. Rendszerszintű környezetvédelmi hatások elemzése
 10. Optimális hálózati üzem tervezése
 11. Hálózati rendszer optimális bővítése

7

6_KÖNYV_MEGNÖVELT_KEZDŐJELLEMZŐJŰ ERŐMŰVEK

KÖNYVISMERTETŐ (7)

Dr. Fazekas András István: Környezetkímélő nagyhatásfokú szénerőművek | Megnövelt kezdőjellemzőjű erőművek. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 1994, ISSN 0866-6091

A könyv szénbázisú villamosenergia-termelési technológiák egyik fő fejlesztési irányáról, az ún. ultra-szuperkritikus kezdőjellemzőjű erőművi technológiákról ad összefoglaló áttekintést.

8

7_KÖNYV_FLUID-TÜZELÉSES_TECHN (2)

KÖNYVISMERTETŐ (8)

Dr. Fazekas András István: Környezetkímélő nagyhatásfokú szénerőművek | Fluid-tüzeléses erőművi technológiák. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 1994, ISSN 0866-6092

A könyv szénbázisú villamosenergia-termelési technológiák egyik fő fejlesztési irányáról, az ún. fluid-tüzeléses erőművi technológiákról ad összefoglaló áttekintést.

9

8_KÖNYV_SZÉNELGÁZOSÍTÁS

KÖNYVISMERTETŐ (9)

Dr. Fazekas András István: Környezetkímélő nagyhatásfokú szénerőművek | Szénelgázosítással összekapcsolt kombinált ciklusú villamosenergia-termelés. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 1994, ISSN 0866-6093

A könyv szénbázisú villamosenergia-termelési technológiák egyik fő fejlesztési irányáról, az ún. fluid-tüzeléses erőművi technológiákról ad összefoglaló áttekintést.

10

9_KÖNYV_A VILL_EN_TERM_RSZÜ OPT_KAPCSOLT

KÖNYVISMERTETŐ (10)

Dr. Fazekas András István: A kapcsolt villamosenergia-termelés rendszerszintű optimalizálása a kapcsolt villamos-és hőenergia-termelés figyelembevételével | A számítógépes programrendszer ismertetése. Magyar Villamos Művek Tröszt. Budapest, 1991.

A könyv a villamosenergia-termelést a kapcsolt energiatermelés figyelembevételével optimalizáló számítógépes programrendszer négy fő számítási modulját (LEEP_OPT, LEEP_STOSY, LEEP_KKB, LEEP_DAT) ismerteti részletesen.

11

10_KÖNYV_LEEP_KKB

KÖNYVISMERTETŐ (11) 

Dr. Fazekas András István: A villamosenergia-termelés rendszerszintű optimalizálására szolgáló számítógépes programrendszer komplex költségszámító modulja | A LEEP_KKB modul ismertetése. Magyar Villamos Művek Tröszt. Budapest, 1991. 

A könyv a villamosenergia-termelést a kapcsolt energiatermelés figyelembevételével optimalizáló számítógépes programrendszer LEEP_KKB modulját ismerteti részletesen, bemutatva a az ellenőrző számításokat.

12

11_KÖNY_LEEP_INFO

KÖNYVISMERTETŐ (12) 

Dr. Fazekas András István: A villamosenergia-termelés rendszerszintű optimalizálása LEEP-INFO | A villamosenergia-rendszer rendszerszintű optimalizálására szolgáló programrendszer fejlesztési célkitűzései. Magyar Villamos Művek Tröszt. Budapest, 1991. 

A könyv a villamosenergia-rendszer rendszerszintű optimalizálására szolgáló programrendszer fejlesztési célkitűzéseit, valamint a számítógépes programrendszer alapjául szolgáló matematikai modellt ismerteti.

13

3_KÖNYV_CÍMOLDAL_VILL_EN_TERM_RSZÜ_OPT

KÖNYVISMERTETŐ (13) 

Dr. Fazekas András István: A villamosenergia-termelés rendszerszintű optimalizálása. Budapest, Magyar Villamos Művek, Budapest, 1991., (207 old.) 

Az ún. hosszútávú stratégiai rendszerfejlesztés középponti feladata a villamosenergia-rendszer olyan távlati kialakításának (bővítésének) és üzemének meghatározása, amely adott vizsgálati tárgyidőszakra vonatkozóan rendszerszinten minimális, egyszintre hozott eredő termelési költséget eredményez. A könyv az e célra szolgáló optimalizációs eljárást, a matematika modellt ismerteti.

14

12_KÖNYV_ERŐMŰVEK_JELLEMZŐI

KÖNYVISMERTETŐ (14) 

Dr. Barócsi Zoltán, Dr. Fazekas András István, Gombás Ernőné, Magács Dezsőné, Székely Eszter, Vámosné Kalmár Ilona: Erőművek legfontosabb műszaki jellemzői.  Budapest, Magyar Villamos Művek, Budapest, 1989., (193 old.) 

A könyv a villamosenergia-rendszer közcélú erőműveinek legfontosabb műszaki és termelési adatait és valamint hőkapcsolási sémáit tartalmazza az 1988. évi állapotnak megfelelően.

FILOZÓFIA_HÁTTÉRKÉP

15

a-modern-letezesfogalom-kialakulasa

KÖNYVISMERTETŐ (15) 

Dr. Fazekas András István: A modern létezésfogalom kialakulása | Frege nézetei a ’van’ kifejezés különböző értelmű használatáról. Aletheia Kiadványok, Budapest, 2000. ISBN 963 640 381 3 (139 old.) 

A ’van’ kifejezés nem egy a nyelv megszámlálhatatlanul sok és különböző funkciójú kifejezése közül. Ennek a szónak, illetve a ’lenni’ ige különböző nyelvtani alakjának kitüntetett szerepe van a nyelvben. A ’van’ szóban a lét nyílik meg az ember számára, e szó középponti jelentőségű a létmegértés szempontjából.

A ’van’ kifejezés minden kijelentő mondatban, pontosabban minden kijelentő mondat ún. logikai normálalakjában jelen van, minden állítás megfogalmazásakor használjuk e szót, illetve ezen ige valamely ragozott alakját. Anélkül, hogy a tervezett vizsgálat logikai sorrendjét felborítanánk, s rögtön egyes kérdések tárgyalásába bocsátkoznánk, itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a ’van’ szó azokban a kijelentő mondatokban is ott van, amelyek grammatikai állítmánya valamely más ige. A ’van’ szócska (vagy annak megfelelő nyelvtani alakja) az adott kijelentő mondat olyan átalakításakor kerül "napfényre", amely lehetővé teszi az adott kijelentés logikai finomszerkezetének vizsgálatát.

16

pferge2_cimlap

KÖNYVISMERTETŐ (16) 

Dr. Fazekas András István: A létezési kijelentések mint önazonossági kijelentések | Frege párbeszéde Pünjerrel a létezési kijelentések tartalmáról. Aletheia Kiadványok, Budapest, 2002., ISBN 963 440 902 4, ISSN 1585 6798, ISSN 1585 678X

Frege létezésfelfogásának rekonstruálása szempontjából kivételes jelentőséggel bír a „Dialog mit Pünjer über Existenz” című írása. A dialógus középponti témája ugyanis a létezési kijelentések logikai analízise. Ezen egyetlen írásától eltekintve Frege nem szentelt önálló munkát e kérdésnek, egyetlen más művében sem tárgyalja ezt a témakört központi kérdésként. A későbbiekben az egzisztenciakijelentések mibenlétére vonatkozó nézetei csak más témákkal kapcsolatban jelennek meg munkássága során. Maga a dialógus és az ahhoz kapcsolódó tanulmány abból a szempontból is egyedülálló, hogy ez az írás tekinthető az első olyan elméleti vizsgálódásnak, ahol az egzisztenciakijelentések logikai analízisére már a Frege által megújított logika szellemében kerül sor.

17

Fperge-3

KÖNYVISMERTETŐ (17) 

Dr. Fazekas András István: Frege korai létezésfelfogása. Aletheia Kiadványok, Budapest, 2002., ISBN 963 440 901 6, ISSN 1585 6798, ISSN 1585 678X

A „Dialog mit Pünjer über Existenz” című párbeszéd és az ahhoz Frege által kapcsolt toldalék végső soron arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit állítanak azok kijelentések, amelyekben a ’létezik’, [existiert’] vagy ezzel azonos jelentésben a ’tapasztalható’ [’ist erfahrbar’] kifejezés, illetve a ’vannak’ [’es gibt’] kifejezés szerepel. A vizsgált középponti kérdés tehát az, hogy mit jelentenek ki az olyan mondatok, mint például a „Leó Sachse létezik.”, az „Ez az asztal létezik.”, illetve a „Vannak asztalok.”? A könyv Frege álláspontját ismerteti, összevetve azt Frege későbbi nézeteivel.

18

tezisek

KÖNYVISMERTETŐ (18) 

Dr. Fazekas András István: Parmenidész tézisei a modern logika tükrében. Aletheia Kiadványok, Budapest, 1999., (483 old.)

A könyvben kifejtett gondolatmenet kiindulópontját azok az állítások képezik, amelyeket ‒ bizonyos önkénnyel ‒ Parmenidész ontológiai téziseinek nevezünk. A tankölteményében, mindenekelőtt annak „aletheia” részében foglaltak tanulmányozása és értelmezése alapján ezek az állítások az alábbiakban foglalhatók össze:

 1. Csak létező dolgok vannak. ≡ Nincsenek nemlétező dolgok.
 2. Csak létező dolgokat lehet elgondolni. ≡ Lehetetlen nemlétező dolgokat elgondolni.
 3. Csak létező dolgokról lehet beszélni. ≡ Lehetetlen nemlétező dolgokról beszélni.

A könyv ezen tézisekben megfogalmazott gondolatokat vizsgálja a modern logika tükrében.

IDŐ_EMLÉKEZET_ÖNÉLETÍRÁS

19

K1p1

Fazekas András István: Önéletrajzi írások 1 | Önéletrajzi feljegyzések 1968-1972. ALETHEIA, Budapest, 2019., ISBN 978-615-81335-0-0, (456 old)

20

K1p2

Fazekas András István: Önéletrajzi írások 2 | Önéletrajzi feljegyzések 1973-1974. ALETHEIA, Budapest, 2019., ISBN 978-615-81335-1-7, (288 old)

21

K1p3

Fazekas András István: Önéletrajzi írások 3 | Önéletrajzi feljegyzések 1975-1976. ALETHEIA, Budapest, 2020., ISBN 978-615-81335-2-4, (480 old)

22

K1p4

Fazekas András István: Önéletrajzi írások 4 | Önéletrajzi feljegyzések 1977 ALETHEIA, Budapest, 2022., ISBN 978-615-81335-4-8, (672 old)

23

K2p1

Fazekas András István: Találkozások, Kapcsolatok, Szerelmek 1968-1976 | ALETHEIA, Budapest, 2020., ISBN 978-615-81335-3-1, (576 old)

24

K2p2

Fazekas András István: Találkozások, Kapcsolatok, Szerelmek 2 | ALETHEIA, Budapest, 2021., ISBN 978-615-81335-5-5, (552 old)